Waypoint-ikoner

Waypoints visas på kartan med en ikon och en titel. Det är möjligt att anpassa waypoint-ikonen. Flera waypoints kan använda exakt samma ikon. Waypoints på waypoint-skärmen (Meny > Waypoints) kan filtreras på ikonen.

Waypoint ikon-skärmen visar listan över tillgängliga ikoner på din enhet. Ett exempel visas nedan.

Waypoint ikoner skärm Topo GPS

Skärmen för waypoint-ikoner (Waypoint-detaljer > Redigera > Ändra ikon).

Varje waypoint använder en ikon från waypoint-ikonskärmen. Waypoint ikon-skärmen kan nås på flera sätt när du skapar eller ändrar waypoints.

Förvald ikon

I fönstret waypoint ikoner i exemplet ovan visas endast en ikon. Standardinkonen. Den här ikonen används för alla waypoints för vilka en ikon inte uttryckligen ställdes in.

För att ändra standardikonen, tryck på informationsknappen för att öppna skärmen ”Redigera ikon”. Om du ändrar standardikonen kommer detta att återspeglas omedelbart på alla waypoints som använder standardikonen.

Du behöver bara ändra standardikonen om du vill ändra den röda standardcirkeln. Annars är det bättre att först skapa en ny ikon.

Skapa ikoner

På skärmen med waypoint-ikoner ovanför visas bara standardikonen. Om du vill lägga till en ny ikon trycker du på ”+” längst upp till höger. Skärmen ”Ny ikoner” öppnas.

Ny ikon skärm Topo GPS

Skärmen för den nya ikonen

Följande egenskaper för en ikon kan ändras.

  • Form. Tryck på ”Ändra ikoner” och tryck på önskad form. Du kan välja mellan cirkel, triangel, rektangel, kvadrat, rhombus bland annat.

  • Storlek. Tryck på ”Ändra storlek” och tryck på önskad storlek. Du kan välja mellan ”Small”, ”Normal” och ”Large”.

  • Fyll färg. Tryck på ”Ändra fyllningsfärg” för att ändra ikonens fyllningsfärg. Färgväljarskärmen visas där du väljer önskad färg. I botten kan du ställa in opaciteten. Om du har valt en färg måste du trycka på krysset uppe till höger för att återvända.

  • Kantfärg. Tryck på ”Ändra kantfärg” för att ändra färgen på ikonens kant.

  • Inskription. Om du skriver in en inskription i inskriptionsfältet visas en inskription (till exempel ett ”A”) i mitten av ikonen. Inskriptionens färg är densamma som kantfärgen om kontrasten med fyllningsfärgen är tillräckligt stor. Om inte, är den antingen vit eller svart, beroende på vilken färg som ger mest kontrast till fyllningsfärgen.

När du har ställt in ikonens egenskaper kan du ge ikonen ett namn och en beskrivning. Namnet och beskrivningen visas på skärmen med waypoint-ikoner.

Som ett exempel kommer vi nu att skapa en ikon för gamla monument. Vi väljer en roterad rektangel som form, ställer in storleken till stor, fyller färg till rosa och anger ”A” som inskription. Sedan för namnet anger vi ”Ancient Monumentet” och som en beskrivning information om när du ska använda den här ikonen. Resultatet visas i figuren nedan.

Ny ikon skärm Topo GPS

Den nya ikonskärmen där en ny ikon håller på att skapas.

För att spara ikonen trycker du på ”Spara” längst upp till höger på den nya ikonskärmen. Då visas nyskapad waypoint-ikon omedelbart på waypoint-ikonskärmen som visas nedan.

Waypoint ikoner skärm Topo GPS

Waypoint ikoner skärmen med den nyskapade ikonen för gamla monument.

Redigera ikoner

Om du vill redigera en ikon trycker du på informationsknappen bredvid en ikon på skärmen för waypoint-ikoner. Du kan ändra egenskaperna för en ikon på samma sätt som beskrivs ovan när du skapar en ny ikon. Tryck på ”Spara” för att bekräfta ändringarna och för att återgå till waypoint-ikonskärmen. Om du gör en ändring av en ikon på detta sätt kommer den omedelbart att återspeglas i alla waypoints som använder den här ikonen.

Ändra ikon för en waypoint

Om du vill ändra ikonen för en enskild waypoint öppnar du waypoint-detaljskärmen. Tryck sedan på ikonen ”Redigera > Ändra”. Skärmen för waypoint-ikoner visas. Välj sedan önskad ikon från listan med ikoner på waypoint-ikonskärmen. Om önskad ikon inte finns på waypoints skärmen, tryck först + längst upp till höger för att skapa en ny ikon. Ikonen för närvarande uppsättning har en grå bakgrund. Efter att ha tryckt på önskad ikon kommer du tillbaka omedelbart och waypoint kommer att använda den valda ikonen.

På detta sätt ställer vi till exempel ikonen för Stonehenge waypoint till vår ancien monument ikon.

Waypoint detaljer skärm Topo GPS

Ikonen för ”Stonehenge” waypoint ändrades till ”Forntida monumentet”

På informationsskärmen ovan visas den använda ikonen under rubriken. På huvudkartan ser ”Stonehenge” waypoint med den nyskapade ikonen ut som följer:

Huvudskärm Topo GPS

” Stonehenge” waypoint med ”Ancient Monumentet” -ikonen på huvudkartan.

Ändra ikon för flera waypoints

För att ändra ikonen för flera waypoints öppna waypoints skärmen via ”Meny > Waypoints”. Tryck sedan på ”Mer > Välj” för att gå in i markeringsläget. Välj önskade waypoints och tryck i det nedre verktygsfältet ”Mer > Ändra ikoner”. Då öppnas waypoint ikon-skärmen. Tryck på önskad waypoint-ikon. Du kommer omedelbart tillbaka till waypoint-skärmen och ikonerna ändras. Om önskad ikon inte finns på waypoints skärmen, tryck först + längst upp till höger för att skapa en ny ikon.

Ta bort ikoner

Om du trycker på ”Mer > Välj” på waypoint-ikonskärmen kan du välja ikoner som ska tas bort. Sedan om du trycker på pappersknappen och bekräftar borttagningen, kommer ikonerna att tas bort. Om det fortfarande finns några waypoints som använder ikonerna som togs bort, kommer de inte längre att använda de borttagna ikonerna, utan standardikonen istället.

Organisera ikoner i mappar

Det är möjligt att organisera ikonerna i waypoint ikoner skärmen precis som du gör med waypoints och rutter. På så sätt kan du hålla waypoint-ikonerna organiserade.

Tryck på ”Mer > Skapa mapp” för att skapa en ny mapp. Om du vill flytta waypoint-ikoner till en mapp trycker du på ”Mer > Välj” och väljer önskade waypoints. Tryck sedan på mappikonen längst ned för att öppna ett mappträd. Välj mappen för att flytta de markerade ikonerna till önskad mapp.

Ändra ordning på ikoner

Om sorteringsmetoden (nedanför sökfältet) är inställd på ”Anpassningsbar ordning” kan du anpassa ordningen på ikonerna. Tryck på ”Mer > Välj” för att gå till markeringsläget. Genom att trycka länge på handtaget på höger sida kan du dra en waypoint-ikonrad i listan till önskad position.

Exportera ikoner

Om du trycker på ”Mer > Välj” på waypoint-ikonskärmen kan du välja ikoner som ska exporteras. Om du sedan trycker på exportknappen längst ned till höger kan du exportera de valda ikonerna. Ikonerna exporteras i filformatet wsf (Waypoint Style Format). Detta är ett speciellt XML-filformat utformat för användning i Topo GPS. En annan användare av Topo GPS (iOS) kan öppna den här filen med Topo GPS. Då importeras alla ikoner i den här wsf-filen och visas på skärmen med waypoint-ikoner.