Waypointiconen

Waypoints worden op de kaart weergegeven met een icoon en een titel. Het is mogelijk om het waypointicoon aan te passen. Meerdere waypoints kunnen exact hetzelfde icoon gebruiken. Waypoints in het waypointsscherm (Menu > Waypoints) kunnen worden gefilterd op het soort icoon.

Het scherm met waypoiniconen toont de lijst met beschikbare iconen op uw apparaat. Hieronder ziet u een voorbeeld.

Waypointiconenscherm Topo GPS

Het scherm met waypointiconen (Waypoint details > Wijzig > Icoon wijzigen).

Elk waypoint gebruikt een icoon uit het scherm met waypoint iconen. Het scherm met waypointiconen kan op verschillende manieren worden geopend bij het maken of wijzigen van waypoints.

  • Vanuit het waypointdetailsscherm door op ‘Wijzig > Wijzig icoon’ te drukken.

  • Vanuit het waypointsscherm door op ‘Meer > Selecteren > Meer (onder) > Verander icoon’ te drukken.

  • Vanuit het coördinateninvoerscherm door op de ‘Icoon’ rij te tikken.

  • Vanuit het waypoint aanmaakscherm door op de rij ‘Icoon’ te tikken.

Standaard icoon

In het scherm met waypointiconen in het voorbeeld hierboven wordt slechts één icoon weergegeven. Het standaardicoon. Dit icoon wordt gebruikt voor alle waypoints waarvoor een icoon niet expliciet is ingesteld.

Als u het standaardicoon wilt wijzigen, tikt u op de infoknop om het scherm ‘Icoon bewerken’ te openen. Als u het standaardicoon wijzigt, wordt dit onmiddellijk weerspiegeld in alle waypoints die het standaardicoon gebruiken.

U hoeft alleen het standaardicoon te wijzigen als u de standaard rode cirkel wilt wijzigen. Anders is het beter om eerst een nieuw icoon te maken.

Iconen maken

In het scherm met waypointiconen hierboven wordt alleen het standaardicoon weergegeven. Om een nieuw icoon toe te voegen, drukt u rechtsboven op ‘+’. Het scherm ‘Nieuw icoon’ wordt geopend.

Nieuw icoon scherm Topo GPS

Het scherm waarin een nieuw icoon kan worden aangemaakt

De volgende eigenschappen van een icoon kunnen worden aangepast.

  • Vorm. Druk op ‘Verander icoon’ en tik op de gewenste vorm. U kunt onder andere kiezen tussen cirkel, driehoek, rechthoek, vierkant, en ruite.

  • Grootte. Druk op ‘Verander grootte’ en tik op de gewenste grootte. U kunt kiezen tussen ‘Klein’, ‘Normaal’ en ‘Groot’.

  • Vulkleur. Druk op ‘Verander vulkleur’ om de vulkleur van het icoon te wijzigen. Het kleurkeuzescherm verschijnt waarin u de gewenste kleur kunt selecteren. Onderaan kunt u de ondoorzichtigheid instellen. Als u een kleur hebt geselecteerd, moet u rechtsboven op het kruisje drukken om terug te keren.

  • Randkleur. Druk op ‘Verander randkleur’ om de kleur van de rand van het icoon te wijzigen.

  • Inscriptie. Als u een inscriptie invoert in het inscriptieveld, wordt in het midden van het icoon een inscriptie (bijvoorbeeld een ‘A’) weergegeven. De kleur van de inscriptie is hetzelfde als de randkleur als het contrast met de vulkleur groot genoeg is. Zo niet, dan is het wit of zwart, afhankelijk van welke kleur het meeste contrast geeft met de vulkleur.

Nadat u de eigenschappen van het pictogram hebt ingesteld, kunt u het pictogram een naam en een beschrijving geven. De naam en beschrijving worden weergegeven in het scherm met waypointiconen.

Als voorbeeld maken we nu een icoon voor oude monumenten. We kiezen een geroteerde rechthoek als vorm, stellen de grootte in op groot, vullen de kleur op roze en voeren ‘O’ in als opschrift in. Vervolgens voeren we voor de naam ‘Oud monument’ in en als beschrijving informatie over wanneer dit icoon moet worden gebruikt. Het resultaat wordt weergegeven in de onderstaande afbeelding.

Nieuw icoon scherm Topo GPS

Het nieuw icoonscherm waarin een nieuw icoon wordt aangemaakt.

Om het icoon op te slaan, drukt u op ‘Opslaan’ in de rechterbovenhoek van het iconenaanmaakscherm. Vervolgens wordt het nieuw gemaakte waypointicoon onmiddellijk weergegeven in het scherm met waypointiconen, zoals hieronder wordt weergegeven.

Waypointiconenscherm Topo GPS

Het waypointiconenscherm met het nieuw gemaakte icoon voor oude monumenten.

Iconen bewerken

Als u een icoon wilt bewerken, drukt u op de infoknop naast een icoon in het scherm met waypointiconen. U kunt de eigenschappen van een icoon op dezelfde manier wijzigen als hierboven uitgelegd wanneer u een nieuw icoon maakt. Druk op ‘Opslaan’ om de wijzigingen te bevestigen en terug te keren naar het scherm met waypointiconen. Als u op deze manier een icoon wijzigt, wordt dit onmiddellijk weerspiegeld in alle waypoints die dit icoon gebruiken.

Icoon van een waypoint wijzigen

Als u het icoon van een individueel waypoint wilt wijzigen, opent u het waypointdetailsscherm. Druk vervolgens op ‘Wijzig > Wijzig icoon’. Het waypointiconenscherm wordt getoond. Selecteer vervolgens het gewenste icoon in het waypointiconenscherm. Als het gewenste icoon niet in het waypointiconenscherm staat, druk dan eerst op + rechtsboven om een nieuw icoon te maken. Het huidige ingestelde icoon heeft een grijze achtergrond. Nadat u op het gewenste icoon hebt getikt, keert u onmiddellijk terug en gebruikt het waypoint het geselecteerde icoon.

Zo veranderen we bijvoorbeeld het icoon van het ‘Hunebed D27’ waypoint naar het ‘Oud monument’ icoon.

Waypoint detailsscherm Topo GPS

Het icoon van het ‘Hunebed D27 waypoint is veranderd in ‘Oud monument’

In het detailsscherm hierboven wordt het gebruikte icoon onder de titel weergegeven. Op de hoofdkaart ziet het waypoint ‘Stonehenge’ met het nieuw gemaakte icoon er als volgt uit:

Hoofdscherm Topo GPS

Het waypoint ‘Hunebed D27’ met het icoon ‘Oud monument’ op de hoofdkaart.

Icoon van meerdere waypoints wijzigen

Als u het icoon van meerdere waypoints wilt wijzigen, opent u het waypointsscherm via ‘Menu > Waypoints’. Druk vervolgens op ‘Meer > Selecteren’ om naar de selectiemodus te gaan. Selecteer de gewenste waypoints en druk in de onderste werkbalk op ‘Meer > Verander icoon’. Vervolgens wordt het scherm met waypointiconen geopend. Tik op het gewenste waypointicoon. U keert meteen terug naar het waypointsscherm en de iconen worden gewijzigd. Als het gewenste icoon niet in het waypointsscherm staat, druk dan eerst op + rechtsboven om een nieuw icoon te maken.

Iconen verwijderen

Als u op ‘Meer > Selecteer’ drukt in het waypointiconenscherm, kunt u iconen selecteren die u wilt verwijderen. Als u vervolgens op de prullenbakknop drukt en de verwijdering bevestigt, worden de iconen verwijderd. Als er nog waypoints zijn die de verwijderde iconen gebruiken, gebruiken ze niet langer de verwijderde iconen, maar het standaardicoon.

Iconen in mappen ordenen

Het is mogelijk om de iconen in het waypointiconenscherm naar mappen te verplaatsen. Dit gaat net zoals bij waypoints en routes. Op deze manier kunt u de waypointiconen geordend houden.

Druk op ‘Meer > Maak map’ om een nieuwe map te maken. Om waypointiconen naar een map te verplaatsen, drukt u op ‘Meer > Selecteer’ en selecteert u de gewenste waypoints. Druk vervolgens op het mapicoon onderaan om de mappenstructuur te openen. Selecteer de map om de geselecteerde pictogrammen naar de gewenste map te verplaatsen.

Volgorde van iconen wijzigen

Als de sorteermethode (onder zoekbalk) is ingesteld op ‘Aanpasbare volgorde’ kunt u de volgorde van de iconen aanpassen. Druk op ‘Meer > Selecteer’ om naar de selectiemodus te gaan. Door lang op de handgreep aan de rechterkant te drukken, kunt u een waypointicoon naar de gewenste positie slepen.

Iconen exporteren

Als u op ‘Meer > Selecteer’ tikt in het waypointiconenscherm, kunt u iconen selecteren die geëxporteerd moeten worden. Als u vervolgens rechtsonder op de exporteerknop drukt, kunt u de geselecteerde iconen exporteren. De iconen worden geëxporteerd in de bestandsindeling wsf (Waypoint Style Format). Dit is een speciaal XML-bestandsformaat dat is ontworpen voor gebruik in Topo GPS. Een andere gebruiker van Topo GPS (iOS) kan dit bestand openen met Topo GPS. Vervolgens worden alle iconen in dit wsf-bestand geïmporteerd en weergegeven in het waypointiconenscherm.