Συντεταγμένες

Στην ενότητα «Συντεταγμένες» των ρυθμίσεων μπορείτε να καθορίσετε ποιοι τύποι συντεταγμένων εμφανίζονται στην εφαρμογή. Οι εμφανιζόμενοι τύποι συντεταγμένων στην οθόνη λεπτομερειών σημείου αναφοράς, η :ref:`τρέχουσα οθόνη θέσης <sec-posmarker>`και ο :ref:`πίνακας συντεταγμένων <ss-coordinate-panel>`καθορίζονται από αυτή τη ρύθμιση.

Αν πατήσετε τους τύπους συντεταγμένων που εμφανίζονται, θα εμφανιστεί μια οθόνη στην οποία μπορείτε να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε τους τύπους συντεταγμένων. Ένα παράδειγμα αυτής της οθόνης εμφανίζεται παρακάτω:

Εμφανίζονται τύποι συντεταγμένων Topo GPS

Ρύθμιση των εμφανιζόμενων τύπων συντεταγμένων.

Στο παραπάνω σχήμα, μόνο το δεκαδικό δίκτυο WGS84 και το εθνικό πλέγμα Ordnance Survey ενεργοποιούνται. Με τις λαβές στη δεξιά πλευρά μπορείτε να καθορίσετε την παραγγελία των εμφανιζόμενων συντεταγμένων. Εάν μεταβείτε στην οθόνη λεπτομερειών σημείου αναφοράς, βλέπετε στην ενότητα «Συντεταγμένες» ότι εμφανίζονται μόνο αυτοί οι τύποι συντεταγμένων:

Εμφανίζονται τύποι συντεταγμένων Topo GPS

Μόνο οι συντεταγμένες WGS84 δεκαδικό και Ordnance Survey National Grid εμφανίζονται στην οθόνη λεπτομερειών σημείου αναφοράς.

Ως δεύτερο παράδειγμα μπορούμε τώρα να ενεργοποιήσετε άλλους τύπους συντεταγμένων, MGRS, WGS84 βαθμό, λεπτά δευτερόλεπτα, και UTM. Η οθόνη ρυθμίσεων φαίνεται στη συνέχεια ως εξής:

Εμφάνιση τύπων συντεταγμένων Topo GPS

Ρύθμιση των εμφανιζόμενων τύπων συντεταγμένων.

Στην οθόνη των λεπτομερειών σημείου αναφοράς, η ενότητα «Συντεταγμένες» εμφανίζει μόνο τα δευτερόλεπτα των λεπτών MGRS, WGS84 και τις συντεταγμένες UTM:

Εμφάνιση τύπων συντεταγμένων Topo GPS

Εμφανίζονται μόνο MGRS, WGS84 μοίρες λεπτά λεπτά και UTM συντεταγμένες.